Kürk mantolu Madonna : Roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sabahattin Ali, 1906-1948 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.
Phiên bản:55. baskı : Ocak 2013
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 967.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 250.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.S233 K87 2013
Sao chép k.1 OverdueDue: 25-11-2021
Sao chép k.2 Sẵn có