Söyleşiler : Allame Tabâtabâî ve Henry Corbin /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tabataba'i, Muhammad Husayn (Tác giả)
Tác giả khác: Corbin, Henry, Bendiderya, İsmail. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Persian
Được phát hành: İstanbul : İnsan Yayınları, 2012.
Phiên bản:İkinci baskı
Loạt:İnsan Yayınları ; 199.
İnsan Yayınları. Felsefe ve hikmet dizisi ; 11.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự