Hz. Ali atlası : yaşadığı yerlerin fotoğrafları, haritalar ve savaş şemaları desteği ile Hz. Ali'nin hayatı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Maghluth, Sami Abd Allah (Tác giả)
Tác giả khác: Yıldız, Hüseyin. (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Arabic
Được phát hành: Fatih, İstanbul : Ocak Yayıncılık, 2009.
Phiên bản:1. baskı : Mart 2009
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS38.4 .A5 M3419 2009
Sao chép k.1 Sẵn có