Enviar aquest missatge de text: Haya timsali Hz. Osman (r.a) /