Büyüyen eller /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954 (Tác giả)
Tác giả khác: Sönmez, Sevengül, 1973- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2011.
Phiên bản:2. baskı : Mart 2011
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 2505.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 774.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A23 B89 2011
Sao chép k.1 Sẵn có