Döner ayna : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Adıvar, Halide Edib, 1885-1964 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Galatasaray, İstanbul : Can, 2015.
Phiên bản:Can Yayınları'nda 1. basım : Haziran 2015
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A358 D66 2015
Sao chép k.1 Sẵn có