Deniz küstü : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yaşar Kemal, 1922 or 1923-2015 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Yapı Kredi Kültür Yayıncılık, 2004.
Phiên bản:1. baskı : Ocak 2004
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 1951.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 548
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!