Kuwait and Iraq:Historical Claims and Territorial Disputes/ Richard Schofield.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schofield, Richard.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London: The Chameleon Press Limited, 1993.
Phiên bản:2.bs.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!