Erdebilliler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Kökel, Coşkun, 1975- (Tác giả), Sivri, Medine. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları, 2018.
Phiên bản:1. baskı : Mart 2018
Loạt:Alevi-Bektaşi İnanç-Dede Ocakları ve Sürekleri Serisi ; 1.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP195.A74 K65 2018
Sao chép c.1/k.1 Sẵn có
Sao chép c.2/bl.1/k.1 Sẵn có
Sao chép c.2/bl.2/k.1 Sẵn có
Sao chép c.3/k.1 Sẵn có
Sao chép c.4/k.1 Sẵn có