Multispectral photography for earth resources /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Wenderoth, Sondra. (Tác giả), Yost, Edward. (Tác giả)
Nhiều tác giả của công ty: C.W. Post Center. Science Engineering Research Group, United States. National Aeronautics and Space Administration
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Greenvale, N.Y. : Science Engineering Research Group, C. W. Post Center, [1974]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TR810 .W4 1974
Sao chép k.1 Sẵn có