Cemo : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bilbaşar, Kemal, 1910-1983 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Tekin Yayınevi, 1978.
Phiên bản:Dokuzuncu basım : Mart 1978
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B5533 C46 1978
Sao chép k.1 Sẵn có