Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Akın, B. F., & Yakalı, R. Pablo'nun gülüşü.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Akın, Bediî Faik, và Raşit Yakalı. Pablo'nun Gülüşü.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)

Akın, Bediî Faik, và Raşit Yakalı. Pablo'nun Gülüşü.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.