Journal of petrology.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Được phát hành:v. 1- Feb. 1960-
Mô tả vật lý:volumes : illustrations, diagrams ; 26 cm.
Tần suất xuất bản:Monthly, <1997->
số ISSN:0022-3530