Çocukluk ve gençlik psikolojisi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Cole, Luella, 1893- (Tác giả), Morgan, John J. B. 1888-1945 (Tác giả)
Tác giả khác: Vassaf, Belkıs Halim, -1998 (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
English
Được phát hành: İstanbul : Milli Eğitim Basımevi, 1968.
Loạt:Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Öğretmen kitapları dizisi ; 126.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BF721 .C5719 1968
Sao chép k.1 Sẵn có