An introduction to genetic analysis /

CD-ROM contains: 39 animations closely linked to the text, convering topics such as transcription, complementation, and DNA replication.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Griffiths, Anthony J. F. (Tác giả)
Định dạng: Phần mềm
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : W.H. Freeman, c2000.
Phiên bản:Seventh edition
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!