An introduction to genetic analysis /

CD-ROM contains: 39 animations closely linked to the text, convering topics such as transcription, complementation, and DNA replication.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Griffiths, Anthony J. F. (Tác giả)
Định dạng: Phần mềm
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : W.H. Freeman, c2000.
Phiên bản:Seventh edition
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of contents
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Internet

Table of contents

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: QH430 .I62 2000
Sao chép k.1 Sẵn có

SDÜ Bilgi Merkezi: Ofisler

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Ofisler
Số hiệu: QH430 .I62 2000
Sao chép CD00223 Sẵn có