Yedinci uzman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aysu, Osman T., 1936- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İnkılap, 2003.
Phiên bản:[2. baskı]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A97 Y43 2003
Sao chép k.1 Sẵn có