Demiryollarında yeni bir birleştirme eğrisinin araştırılması.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bıçakcı, Osman.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1977.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TF216 .B47 1977
Sao chép K1 Sẵn có