Bir demiryolu ağında boş yük üniteleri arz ve talep trafiği akımının dengelenmesi.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sayraç, Mehmet Ayhan.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1977.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Tez (Doktora)-İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1977.
Mô tả vật lý:xvi, 104 s.: tablo, şekil; 24 cm.
Thư mục:Kaynakça var.