Deri sanayii sıvı artıklarının aktif çamur metodu ile tasfiyesinin kinetiği üzerine bir araştırma.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kalender, Ali.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1981.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Tez (Doktora)-İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1981.
Mô tả vật lý:xi, 106 s.: tablo, şekil; 24 cm.
Thư mục:Kaynakça var.