Türkiye'de uygulanan fotogrametrik üçgenleme duyarlık derecesi.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Süataç, Ümit.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1979.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TA593.7 .S13 1979
Sao chép K1 Sẵn có