Yersel fotogrametride analog, analog-analitik ve analitik değerlendirme yöntemlerinin yapı konstrüksiyon deneylerinde uygulama olanakları.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Toz, Gönül.
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TA593 .T55 1985
Sao chép K1 Sẵn có