Değişken çevre faktörleri etkisinde kadmiyumun midyedeki biyotekniğinin araştırılması /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Birol, Erdener. (Tác giả)
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1981.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!