Text this: Stereo- ve monokomparatörlerin blok triyangülasyonundaki rolü ve kadastro fotogrametrisine uygulama.