Stereo- ve monokomparatörlerin blok triyangülasyonundaki rolü ve kadastro fotogrametrisine uygulama.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1974.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!