Nemide : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Uşaklıgil, Halit Ziya, 1869-1945 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İnkılap ve AKA Kitabevi, 1984.
Loạt:Servet-i Fünun Romanları Serisi ; no. 3.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.U83 N46 1984
Sao chép k.1 Sẵn có