Buntes Madonnen Büchlein : mit einundzwanzig farbigen Gemäldewiedergaben alter Meister und einem Geleitwort /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lang, Hugo, 1892-1967 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Verlag F. Bruckmann, 1954
Phiên bản:2. Auflage
Loạt:Bruckmanns bunte Büchlein
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BV480 .L36 1954
Sao chép k.1 Sẵn có