Toplu şiirler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Berk, İlhan, 1916-2008 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.
Phiên bản:3. baskı : Şubat 2007
Loạt:Yapı Kredi yayınları. Şiir dizisi ; 118, 120.
Yapı Kredi yayınları ; 1256-1257.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!