Ergenlik /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Steinberg, Laurence D., 1952- (Tác giả)
Tác giả khác: Çok, Figen. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
English
Được phát hành: Kızılay-Çankaya, Ankara : İmge Kitabevi, 2007.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Eserin özgün adı : Adolescence.
Mô tả vật lý:634 sayfa : şekiller ; 26 cm.
Thư mục:Kaynakça (sayfa 529-602) ve dizin var.
số ISBN:9755335293
9789755335292