Contributions to mineralogy and petrology. Beitrage zur Mineralogie und Petrologie.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tiêu đề trước:Beitrage zur Mineralogie und Petrographie
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:German
English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:SpringerLink (volume 126/3, 1997-)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Được phát hành:v. 12- 1966-
Mô tả sách:Founded and for some years edited by O.H. Erdmannsdörffer with others.
Mô tả vật lý:volumes : illustrations ; 26 cm.
Tần suất xuất bản:12 issues yearly, <1981- >
số ISSN:0010-7999
1432-0967 (Online)
1432-0967
0366-1369