Journal of geometry.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: Basel : Birkhauser Verlag, 1971-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:SpringerLink (volume 1, 1972-)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Internet

SpringerLink (volume 1, 1972-)

SDÜ Bilgi Merkezi: Depo

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Depo
Số hiệu: DERGI
Sao chép (c.49 1994) Not For Loan
Sao chép (c.50 1994) Not For Loan
Sao chép (c.51 1994) Not For Loan