Journal of hydrology.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: European Geophysical Society, ScienceDirect (Online service)
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam, New York : Elsevier, etc., 1963-
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:ScienceDirect (volume 187 no.3, 1997-)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Được phát hành:v. 1- Mar. 1963-
Mô tả sách:Some issues also have distinctive titles.
Mô tả vật lý:volumes : illustrations ; 25 cm.
Tần suất xuất bản:Semimonthly <1999->
số ISSN:0022-1694