Biocompatibility of dental materials /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Schmalz, Gottfried (Tác giả), Arenholt-Bindslev, Dorthe (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin : Springer, c2009.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: RK652.5 .S36 2009
Sao chép k.1 Sẵn có