Trích dẫn APA

Amir-Moezzi, M. A., & Streight, D. (1994). The divine guide in early Shiism: The sources of esotericism in Islam. Albany: State University of New York Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Amir-Moezzi, Mohammad Ali, và David Streight. The Divine Guide in Early Shiism: The Sources of Esotericism in Islam. Albany: State University of New York Press, 1994.

Trích dẫn MLA

Amir-Moezzi, Mohammad Ali, và David Streight. The Divine Guide in Early Shiism: The Sources of Esotericism in Islam. Albany: State University of New York Press, 1994.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.