The divine guide in early Shiism : the sources of esotericism in Islam /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amir-Moezzi, Mohammad Ali (Tác giả)
Tác giả khác: Streight, David (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, c1994.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:x, 279 pages ; 24 cm.
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 239-262) and index.
số ISBN:079142121X
9780791421215
0791421228
9780791421222