The divine guide in early Shiism : the sources of esotericism in Islam /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amir-Moezzi, Mohammad Ali (Tác giả)
Tác giả khác: Streight, David (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, c1994.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!