Irak'ta Türkmen gerçeği /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Hürmüzlü, Erşat.
अन्य लेखक: Hurmuzi, Arshad.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: İstanbul : Kerkük Vakfı, 2006.
संस्करण:1.baskı
श्रृंखला:İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfı yayınları ; 16.
İzzettin Kerkük Kültür ve Araştırma Vakfıyayınları. Türkçe dizisi ; 11.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

होल्डिंग्स विवरण से SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
बोधानक: DS70.8.T85 H87219 2006
प्रति k.1 उपलब्ध