Üzüm yazı /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Sezer, Bekir Sıtkı. (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: İstanbul : Everest Yayınları, 2009.
संस्करण:1. basım : Temmuz 2009
श्रृंखला:Everest Yayınları ; 681.
Everest Yayınları. Türkçe edebiyat dizisi ; 216.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

होल्डिंग्स विवरण से SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
बोधानक: PL248.S4947 U98 2009
प्रति k.1 उपलब्ध