Medarı maişet motoru /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954 (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: İstanbul : Bilgi Yayınevi, 1988.
संस्करण:10. basım
श्रृंखला:Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954. Bütün eserleri (Bilgi) ; 3.
Bilgi yayınları ; 101.
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!