Medarı maişet motoru /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Bilgi Yayınevi, 1988.
Phiên bản:10. basım
Loạt:Abasıyanık, Sait Faik, 1906-1954. Bütün eserleri (Bilgi) ; 3.
Bilgi yayınları ; 101.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!