Çingene : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ahmet Mithat, 1844-1912 (Tác giả)
Tác giả khác: Arlıhan, Süleyman Emrah. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Sel Yayıncılık, 2009.
Loạt:Sel Yayıncılık (Yayınları) ; 405.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!