Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Adams, J. F., Dönmez, A., & Onur, B. (1995). Ergenliği anlamak: Ergen psikolojisinde güncel gelişmeler (1. baskı.). İmge Kitabevi.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Adams, James Frederick, Ali Dönmez, và Bekir Onur. Ergenliği Anlamak: Ergen Psikolojisinde Güncel Gelişmeler. 1. baskı. Ankara: İmge Kitabevi, 1995.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)

Adams, James Frederick, et al. Ergenliği Anlamak: Ergen Psikolojisinde Güncel Gelişmeler. 1. baskı. İmge Kitabevi, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.