Kitle hareketlerinin fotogrametri ile etüdü /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Örmeci, Cankut, 1945- (Tác giả)
Tác giả của công ty: İstanbul Teknik Üniversitesi. İnşaat Fakültesi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1973.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Tez (Doktora)-İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1973.
Mô tả vật lý:xii, 126 sayfa : tablo ; 24 cm.
Thư mục:Kaynakça var.