Hilafetten Saltanata Emeviler dönemi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sırma, İhsan Süreyya, 1944- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu-Fatih, İstanbul : Beyan Yayınları, 2010.
Phiên bản:15. baskı
Loạt:Sırma, İhsan Süreyya, 1944- Bütün Eserleri (Beyan) ; 5.
Beyan Yayınları ; 140.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS38.5 .S57 2010
Sao chép k.1 Sẵn có