The Shi'a of Samarra : the heritage and politics of a community in Iraq /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Panjwani, Imranali (Biên tập viên), Tripp, Charles (Tác giả giới thiệu, v.v.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Arabic
Được phát hành: London ; New York : I.B. Tauris : Distributed in the United States and Canada exclusively by Palgrave Macmillan, 2012.
Loạt:Library of modern Middle East studies ; 111.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents only
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!