The Sunnis and Shias /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wollaston, Arthur N. 1842-1922
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [La Vergne, Tenn.] : Kessinger Publishing, 2005.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:"This article was extracted from the book The Sword of Islam by ... Arthur Naylor Wollaston."
Facsimile reprint. Originally published: London : John Murray, 1905.
Mô tả vật lý:pages 404-457 ; 28 cm
số ISBN:9781425479169
1425479162
1417921668