Kuyucaklı Yusuf : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sabahattin Ali, 1906-1948 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2010.
Phiên bản:43. baskı : Nisan 2010
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 1120.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 300.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!