Deneysel sıçan hiperokzalüri modelinde viburnum opulus'un (gilaburu) etkilerinin araştırılması = The effects of viburnum opulus on experimental rat model of hyperoxaluria /

Viburnum opulus (Gilaburu), antioksidan, antienflamatuvar ve anti-kanser etkileri içeren geniş ve çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahip olan polifenolleri bol miktarda içeren, ülkemizde Kayseri ve civarında yetişen bir meyvedir.Hiperokzalürinin yol açtığı nefrolitiyazis ve nefrokalsinozisin fitotera...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Çapkın, Tahsin. (Author)
Other Authors: Oksay, Taylan, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis
Language:Turkish
Published: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014.
Subjects:
Online Access:Tam metin erişim
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Viburnum opulus (Gilaburu), antioksidan, antienflamatuvar ve anti-kanser etkileri içeren geniş ve çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahip olan polifenolleri bol miktarda içeren, ülkemizde Kayseri ve civarında yetişen bir meyvedir.Hiperokzalürinin yol açtığı nefrolitiyazis ve nefrokalsinozisin fitoterapotik tedavisini araştırmak için bu meyve konsantresi bir hayvan modelinde test edildi.YÖNTEM: Çalışmamızda 40 adet, ortalama 16 haftalık 250-300 gr Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Ratlar sekizerli eşit beş gruba ayrıldı. Grup I etilen glikol sonrası tedavi amaçlı 4 hafta 28,5 ml/kg viburnum opulus verilen grup, grup II etilen glikol sonrası tedavi amaçlı 2 hafta 28,5 ml/kg viburnum opulus verilen grup, grup III %100 konsantre 28,5 ml/kg viburnum opulus verilen kontrol grubu, grup IV içme suyuna karıştırılan % 1 etilen glikol ile hiperoksalüri oluşturulan grup, Grup V sham grubu olarak düzenlendi. Çalışmanın sonunda beş grubun her birinden, günlük sekiz adet sıçan metabolik kafeslere yerleştirildi ve 24 saatlik idrar toplandı.Yedinci haftanın sonunda ratlar sakrifiye edilerek vena kava inferiordan kanları alındı ve sol böbrek oksidatif stress parametre çalışmaları ve sağ böbrek immunohistokimyasal çalışma için alındı. Kanda ve idrarda taşla ilişkili olabilecek biyokimyasal testler, böbrek dokusunda oksidatif enzim tayinleri, rutin histolojik değerlendirme ve OPN’yi değerlendiren immunohistokimyasal çalışmalar yapıldı.SONUÇLAR: Histopatolojik incelemede böbrekte kristal birikimi ve inflamasyon düzeylerinde hiperokzalüri grubuna göre gilaburu verilen gruplarda belirgin azalma tespit edildi. Yine bu gruplar arasında böbrek katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz enzim düzeylerinde idrar kalsiyumu, serum fosfor, idrar oksalat, idrar sitrat, düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,005). Doku kesitlerinin histopatolojik incelemesinde, OPN immünhistokimyasal boyanmasında gruplar arasında bir fark saptanmadı.TARTIŞMA: Gilaburu tedavisinin hiperokzalürinin önlenmesi ve oluşan böbrek taşı üzerine olumlu bir etkide bulunabileceği gösterilmiştir. Burada etkili olabilecek mekanizmalar açısından idrar sitrat miktarında yükselme ve kalsiyum okzalat miktarlarında düşme gösterilmiştir. Yine gilaburu böbrek dokusunda antioksidan enzimlerde belirgin artış sağlarken MDA seviyelerinde anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Bu konuda mevcut verilerin desteklenmesi, gilaburunun oluşan böbrek taşı tedavisindeki başka mekanizmalarının saptanması ve gilaburunun güvenli kullanım süresinin tespit edilebilmesi için daha ileri çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Viburnum Opulus, hiperoksalüri, rat, ürolitiyazis
Viburnum Opulus (Gilaburu) is a fruit, which mostly contains polyphenols that have antioxydant, antiinflammatuar and anticancer effects. It mostly grows in and around Kayseri, Turkey. To evaluate its antiurolithic potential, viburnum opulus tested in an animal model of urolithiasis.METHOTS. In our experimental model mean age of 16 weeks, 250-300 gr forty male wistar albino rats used. Rats divided equally in five groups: Group I was given 28,5 ml/kg/day viburnum opulus for 4 weeks after given ethyleneglycol for 3 weeks, group II was given 28,5 ml/kg/day viburnum opulus for 2 weeks after given ethylene glycol for 3 weeks, group III was given 28,5 ml /kg/day viburnum opulus (%100 in concentration) only (control group), group IV rats which were added 1 % ethylene glycol in drinking water, group V sham. Eight rats from each of the five groups placed in metabolic cages and 24-hour urine was collected, at the end of the seventh week. Rats were sacrificed and the blood of inferior vena cava and left kidney for biochemical study and right kidney for immunohistochemical study were taken, at the end of the seventh week. Routine biochemical tests that associated urolithiasis, determination of oxidative enzymes, routine histological evaluation and immunohistochemical studies with OPN were eveluated on blood sample, on urine sample and on kidney tissue.RESULTS: Its shown at histopathologic investigation that there was an enough decrease in crystal formation and inflamation in kidney for the groups that given viburnum opulus according to the group which given only ethylene glycol. Between groups was found statistically significant difference in the levels of catalase, superoxide dismutase, gluthatione peroxidase, urinary oxalate, urinary calcium, urinary citrate, blood serum phosphate levels (p<0,005). Difference of OPN between groups was not statistically significant on histopathologic examination of tissue sections.CONCLUSION: It’s shown that the treatment of viburnum opulus can have a positive effect on treatment and preventive of hyperoxaluria. It’s shown that increasing citrate levels and decreasing calcium oxalate levels in urine may be occur in this respect. While viburnum opulus provides increasing antioxidant enzymes in the kidney tissue, there were no significant changes in MDA levels. To confirm these data and determination of using viburnum opulus time on treatment of renal stones and these findings require further studies in this subject. Keywords: Viburnum opulus, hyperoxaluria, rat, urolithiazis
Physical Description:x, 59 yaprak ; 28 cm.
Bibliography:Kaynakça var.