APA引用形式

Shari'ati, A., & Ahmet Sait. (1990). Ümmet ve imamet (1. basım : Mayıs 1990.). Sıhhiye, Ankara: Fecr Yayınevi.

シカゴスタイル引用形

Shari'ati, Ali, , Ahmet Sait. Ümmet Ve Imamet. 1. basım : Mayıs 1990. Sıhhiye, Ankara: Fecr Yayınevi, 1990.

MLA引用形式

Shari'ati, Ali, , Ahmet Sait. Ümmet Ve Imamet. 1. basım : Mayıs 1990. Sıhhiye, Ankara: Fecr Yayınevi, 1990.

警告: この引用は必ずしも正確ではありません.