Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jung, Friedrich Rudolf. (Tác giả)
Tác giả khác: Örmeci, Cankut, 1945-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
German
Được phát hành: İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 1971.
Loạt:İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi (Yayınları) ; sayı 827.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!